Algemene Voorwaarden Irmare – Yoga & meer   Yogalessen

 1. Deelname

 • Deelname, aanmelding en inschrijving voor één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen enkel geval uitzondering gemaakt.
 • Irmare behoudt het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
 • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de docente is er de mogelijkheid van inhalen van de les op een door Irmare bepaald alternatief tijdstip.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De deelnemer aan een les, oefent op eigen risico. Informeer van te voren bij een deskundige bij medische klachten of blessures.
 • Irmare is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
 • Elke cursist dient alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.

3. Cursus en betaling

 • Het cursusgeld is het vooraf bepaalde bedrag zoals dat vermeld staat op de website en in de meest recente folders.
 • Het cursusjaar is verdeeld over drie periodes en per periode geldt een bepaald vastgesteld bedrag. Deze periodes staan op de website en zijn te vinden in het centrum.
 • Het cursusgeld per periode dient de eerste les van die periode contant betaald te worden of overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL75 ABNA 0834211238 onder vermelding van je naam.
 • Houd er rekening mee dat wanneer je het inschrijfformulier niet ingevuld hebt ingeleverd en wanneer je niet de eerste les het cursusbedrag betaald hebt, je gereserveerde plaats vergeven kan worden aan iemand anders.
 • Restitutie door afmelding van de cursus voor het einde van de periode of restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren in dezelfde periode, mits de les alvorens is afgemeld bij Irmare en er plek is.De mogelijkheid om gemiste lessen in te halen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Bij annulering van een gemaakte afspraak door de deelnemer, dient de deelnemer minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken dat de afspraak niet gevolgd kan worden. Wordt er binnen 24 uur door de deelnemer afgemeld, dan worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Bij deelname, aanmelding en inschrijving voor één van de lessen gaat de cursist automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden Irmare – Yoga & meer Individuele Sessies

1. Deelname

 • Aanmelding, inschrijving en/of deelname aan de Individuele sessies betekent automatisch akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cliënt, er wordt in geen enkel geval uitzondering gemaakt.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De cliënt (deelnemer) neemt deel aan de sessies op eigen risico. Informeer van te voren bij een deskundige (huisarts) bij medische klachten of blessures.
 • Irmare is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk en/of psychisch letsel voor, tijdens of na de sessie(s).
 • Elke cliënt dient alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de huisarts en de behandelaar (Irma Boer). Ook als dit niet relevant lijkt.
 • De Individuele sessies werken aanvullend en vervangen niet de reguliere zorg.

3. Inhoud sessies en Betaling

 • De kosten voor het standaardpakket voor de Individuele sessies bedragen € 305. Er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Daarbij gelden de kosten van € 55 per intake van 1,5 uur en € 50 per sessie van 1 uur.
 • De kosten voor de Individuele sessies dienen binnen 2 weken na de intakesessie te worden voldaan op rekeningnummer NL75 ABNA 0834211238 ten name van Irma Boer en onder vermelding van de naam van de deelnemer.
 • De inhoud van het standaardpakket van de Individuele sessies bestaat uit een intakesessie en 5 sessies van 1 uur op een gezamenlijk te bepalen dag en tijdstip.
 • Indien nodig en wenselijk kan na afloop van de 5 gevolgde sessies besloten worden tot verlenging met één of meerdere sessies. Per sessie bedragen de kosten € 50 per uur.
 • Bij annulering van de gemaakte afspraak door de deelnemer, dient de deelnemer minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken dat de sessie niet gevolgd kan worden. De sessie wordt dan op een nader te bepalen moment alsnog gevolgd. Wordt er binnen 24 uur afgemeld, dan zullen de kosten van de desbetreffende sessie in rekening worden gebracht.
 • De deelnemer is zich er van bewust dat de kosten van de Individuele sessies voor eigen rekening komen en niet te verhalen zijn op de afgesloten zorgverzekering.

 

Bij deelname, aanmelding en inschrijving voor de Individuele Begeleiding en/of Yogatherapie gaat de
cliënt automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden